30 Tháng Bảy 2021
Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh Đóng

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo:

• Tên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh
• Mã ngành đào tạo: 72 22 02 01
• Khối thi: D1, A1
• Tổng số tín chỉ: 135
• Thời gian đào tạo: 4 năm
• Loại hình đào tạo: Chính quy
• Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
• Đối tượng tuyển sinh: Chương trình được thiết kế cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế quan tâm đến chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
• Yêu cầu đầu vào: Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu chung của Phòng đào tạo Đại học

2. Tổng quan

Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh của Bộ môn Anh tại trường Đại học Quốc tế được thiết kế nhằm giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong môi trường học tập và làm việc trên toàn thế giới. Chương trình này đặt ra mục tiêu cung cấp cho sinh viên đầy đủ những kiến thức cụ thể và thực tế trong các lĩnh vực: Giảng dạy Tiếng Anh, Ngôn ngữ học tiếng Anh, và Biên - Phiên Dịch. Chương trình có những khóa học tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, khả năng thích ứng, sự linh hoạt, kỹ năng giao tiếp, tư duy độc lập và kỹ năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, sinh viên còn được trau dồi kỹ năng làm việc độc lập và cộng tác trong bối cảnh học thuật và chuyên nghiệp. Chương trình này luôn được cập nhật không ngừng nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn tốt nhất.

3. Chuyên ngành:
Sinh viên có thể mở rộng kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình bằng cách chuyên về một trong những ngành sau:
3.1 Ngôn ngữ học:  Sinh viên được cung cấp đầy đủ kiến thức về bản chất, chức năng, sự phát triển ngôn ngữ, và kiến thức nâng cao về ngôn ngữ để chuẩn bị cho cấp học cao hơn và nghiên cứu về ngôn ngữ.
3.2 Giảng dạy ngôn ngữ:  Sinh viên được cung cấp đầy đủ kiến thức về bản chất, chức năng, nguồn gốc, và sự phát triển của các phương pháp và phương thức giảng dạy, cũng như kiến thức sư phạm tiên tiến để áp dụng vào việc dạy Tiếng Anh kết hợp công nghệ thông tin.
3.3 Biên - Phiên dịch: Sinh viên được cung cấp đầy đủ các lý thuyết cơ bản về dịch thuật và phiên dịch. Sinh viên có thể xác định và nâng cao kiến thức cốt lõi, và áp dụng các kỹ thuật và phương pháp khác nhau để dịch các văn bản viết và nói một cách hiệu quả.

4. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân ngôn ngữ Anh, sinh viên sẽ sẵn sàng làm việc trong những lĩnh vực chuyên môn, bao gồm:
• Văn phòng chính phủ, nhà xuất bản hoặc công ty tư nhân chuyên về dịch thuật, phiên dịch, dịch vụ chỉnh sửa hoặc du lịch.
• Các viện nghiên cứu và các trường đại học, các văn phòng chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ học ứng dụng.
• Các trường trung học, trung tâm ngoại ngữ, các lớp học tư nhân trong các công ty và nhà máy.
• Các công ty trong nước và quốc tế có nhu cầu về lực lượng lao động chất lượng cao trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng, truyền thông và quan hệ đối ngoại.
• Ngành nghề trong giao tiếp quốc tế đòi hỏi kỹ năng nói và viết tiếng Anh thành thạo.
• Sinh viên có thể tiếp tục theo học ở những bậc cao hơn và nghiên cứu tại các trường đại học trên thế giới.

5. Chương trình đào tạo
Sinh viên được yêu cầu phải hoàn thành tối thiểu 135 tín chỉ của các khóa học như sau:

5.1 Kiến thức giáo dục đai cương (19 tín chỉ)

• PE011IU - Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (5 tín chỉ)
• PE012IU - Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
• PE013IU - Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3 tín chỉ)
• PE010IU - Lịch sử và văn hóa Việt Nam (3 tín chỉ)
• MA030IU - Thống kê cho Ngôn ngữ Xã hội học (3 tín chỉ)
• PE008IU - Tư duy phân tích (3 tín chỉ)

5.2 Kiến thức cơ sở ngành (33 tín chỉ)

• PT001IU - Đọc 1 (3 tín chỉ)
• PT002IU - Viết 1 (3 tín chỉ)
• EL003IU - Nghe 1 (3 tín chỉ)
• EL004IU - Nói 1 (3 tín chỉ)
• EL005IU - Ngữ pháp cao cấp (2 tín chỉ)
• EL006IU - Kỹ năng thuyết trình (2 tín chỉ)
• EL007IU - Đọc 2 (3 tín chỉ)
• EL008IU - Viết 2 (3 tín chỉ)
• EL009IU - Nghe 2 (3 tín chỉ)
• EL010IU - Nói 2 (3 tín chỉ)
• EL011IU - Viết nghiên cứu (2 tín chỉ)
• EL012IU - Phương pháp nghiên cứu (3 tín chỉ)

5.3 Kiến thức chung ngành chính (25 tín chỉ)

• EL013IU - Nhập môn Ngôn ngữ học (3 tín chỉ)
• EL014IU - Nhập môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh (3 tín chỉ)
• EL015IU - Nhập môn Văn học (3 tín chỉ)
• EL016IU - Nhập môn Dịch (3 tín chỉ)
• EL017IU - Ngôn ngữ và Văn hóa (3 tín chỉ)
• EL018IU - Giao tiếp xuyên văn hóa (3 tín chỉ)
• EL019IU - Văn minh Anh (2 tín chỉ)
• EL020IU - Văn minh Mỹ (2 tín chỉ)
• EL021IU - Tiếng Anh toàn cầu (3 tín chỉ)

5.4 Kiến thức chuyên sâu chuyên ngành bắt buộc (18 tín chỉ)

• EL022IU - Ngữ âm và Âm vị học (3 tín chỉ)
• EL023IU - Hình vị học (3 tín chỉ)
• EL024IU - Cú pháp học (3 tín chỉ)
• EL025IU - Ngữ nghĩa học (3 tín chỉ)
• EL026IU - Biên Dịch 1 (3 tín chỉ)
• EL027IU - Biên Dịch 2 (3 tín chỉ)

5.5 Kiến thức chuyên sâu chuyên ngành tự chọn (24 tín chỉ)

Chuyên ngành Ngôn ngữ học

• EL028IU - Ngữ pháp chức năng (3 tín chỉ)
• EL029IU - Ngữ dụng học (3 tín chỉ)
• EL030IU - Phân tích diễn ngôn (3 tín chỉ)
• EL031IU - Ngôn ngữ xã hội học (3 tín chỉ)
• EL032IU - Ngôn ngữ học so sánh (3 tín chỉ)
• EL033IU - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – Kỹ năng Nghe và Nói (3 tín chỉ)
• EL034IU - Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Kỹ năng Đọc và Viết (3 tín chỉ)
• EL035IU - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – Từ vựng và Ngữ pháp (3 tín chỉ)
• EL041IU - Biên dịch Nâng cao (3 tín chỉ)
• EL039IU - Phiên Dịch 1 (3 tín chỉ)
• BA115IU - Giới thiệu về Quản trị Kinh doanh (3 tín chỉ)
• BA198IU - Giới thiệu về ngành khách sạn (3 tín chỉ)

Chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh

• EL033IU - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – Kỹ năng Nghe và Nói (3 tín chỉ)
• EL034IU - Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Kỹ năng Đọc và Viết (3 tín chỉ)
• EL035IU - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – Từ vựng và Ngữ pháp (3 tín chỉ)
• EL036IU - Đánh giá và kiểm tra ngôn ngữ (3 tín chỉ)
• EL037IU - Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy (3 tín chỉ)
• EL038IU - Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em (3 tín chỉ)
• EL031IU - Ngôn ngữ xã hội học (3 tín chỉ)
• EL030IU - Phân tích diễn ngôn (3 tín chỉ)
• EL041IU - Dịch nâng cao (3 tín chỉ)
• EL039IU - Phiên dịch 1 (3 credits)
• BA115IU - Nhập môn Quản trị Kinh doanh (3 tín chỉ)
• BA198IU - Nhập môn Tổng quan ngành khách sạn (3 tín chỉ)

Chuyên ngành Biên – Phiên dịch

• EL039IU - Phiên dịch 1 (3 tín chỉ)
• EL040IU - Phiên dịch 2 (3 tín chỉ)
• EL041IU -Biên dịch Nâng cao (3 tín chỉ)
• EL042IU - Dịch thuật trong Kinh doanh (3 tín chỉ)
• EL043IU -Dịch thuật trên báo chí (3 tín chỉ)
• EL031IU - Ngôn ngữ xã hội học (3 tín chỉ)
• EL030IU - Phân tích diễn ngôn (3 tín chỉ)
• EL033IU - Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Kỹ năng Nghe & Nói (3 tín chỉ)
• EL034IU - Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Kỹ năng Đọc & Viết (3 tín chỉ)
• EL035IU - Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Từ vựng và Ngữ pháp (3 tín chỉ)
• BA115IU - Nhập môn Quản trị Kinh doanh (3 tín chỉ)
• BA198IU - Nhập môn Tổng quan ngành quản trị khách sạn – nhà hàng (3 tín chỉ)

5.6 Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp (16 tín chỉ)

• EL044IU - Kiến tập (2 tín chỉ)

• EL045IU -Thực tập (4 tín chỉ)
• EL046IU - Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ)

* Yêu cầu ngoại ngữ phụ: Sinh viên chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh có thể chọn một trong những ngôn ngữ sau: tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Đức. Sinh viên phải có chứng chỉ mức B1 hoặc tương đương (khoảng 540 tiết) để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp. Chứng chỉ ngoại ngữ cấp bởi các trung tâm ngôn ngữ theo quy định của ĐHQG.

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN NGOẠI NGỮ

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ PHỤ

spacer
dummy