13 Tháng Mười Một 2018
GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG Đóng


Mai Hướng Dương

Th.S, giảng viên thỉnh giảng
mhduong@hcmiu.edu.vn

Bùi Thị Phương Thảo
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
btpthao@hcmiu.edu.vn

Văn Thị Phước
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
vtphuoc@gmail.com

Trần Quang Thịnh
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
tqt2602@yahoo.com

Nguyễn Thanh Tuấn
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
nguyenthanhtuan15@yahoo.com

Nguyễn Nhã Trân
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
nguyenhatran@yahoo.com

Nguyễn Trần Thái Anh
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
thaianhnt80@gmail.com

Võ Thị Nữ Anh
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
vtnuanh@yahoo.com

Mã Thị Khánh Châu
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
mtkchau@yahoo.com

Nguyễn Đức Phong
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
ducnguyenphong1969@gmail.com

Nguyễn Thị Ngọc Dung
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
dungnguyen207@yahoo.com

Cao Thị Phương Dung
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
caothiphuongdung@yahoo.com

Lê Hoàng Dũng
T.S, giảng viên thỉnh giảng
dung_lh177@yahoo.com

Đặng Đức Dũng
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
dang_duc_dung@yahoo.com

Lê Minh Hà
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
mleminhha@gmail.com

Phan Thị Lệ Hoa
T.S, giảng viên thỉnh giảng
phanlehoa2003@yahoo.com

Trần Thị Vân Hoài
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
ttvh78@yahoo.com

Phùng Trọng Tín
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
phungtrongtin@yahoo.com

Hồ Thị Hồng
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
hnghothi@yahoo.com

Jeffrey Wigmore
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
wigjefferson@yahoo.com

Vonne Hassan
T.S, giảng viên thỉnh giảng
lavonne_hassan2001@yahoo.com

Mark Dragich
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
markdraghich@gmail.com

Dương Thị Hoàng Oanh
PGS.TS, giảng viên thỉnh giảng
dthoanh@vnuhcm.edu.vn

Nguyễn Hòa Mai Phương
Th.S, giảng viên thỉnh giảng
drose_pink80yahoo.com

Ben Hoang
giảng viên thỉnh giảng
SLUG_93@yahoo.com

Cathy Trương
giảng viên thỉnh giảng
cathy.truong83@gmail.com

Kevin Nguyễn
giảng viên thỉnh giảng
kevinnguyen@hcmiu.edu.vn


spacer
dummy