16 Tháng Sáu 2021
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Các giảng viên Bộ môn Anh có trình độ chuyên sâu tốt nghiệp từ các đại học trong và ngoài nuớc (như Hoa Kỳ, Anh, Úc), có học vị thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh hoặc ngôn ngữ học ứng dụng; một số có học vị tiến sĩ ngôn ngữ học hoặc giáo dục đại học. Với kiến thức đa dạng và chuyên sâu của giảng viên, Bộ môn Anh đã triển khai chương trình giảng dạy tiên tiến với phương pháp giảng dạy mới, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên Đại học Quốc tế ngày càng tốt hơn.


Bộ môn Anh năm 2018

spacer
dummy